Algemeen

Veilig Verkeer Nederland beschikt momenteel over drie regionale meldpunten verkeersonveilige situaties, in Friesland, Zeeland en Oost (provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland). Deze meldpunten worden (grotendeels) gefinancierd met behulp van provinciale subsidies.

Veilig Verkeer Nederland is een maatschappelijke organisatie met burgers als natuurlijke achterban. Voor veel mensen is verkeersonveiligheid een dagelijkse zorg. Veilig Verkeer Nederland doet wat aan die bezorgdheid door vraaggericht en samen met mensen oplossingen te realiseren voor meer veiligheid.

Worstelt u met de volgende vragen meld het ons dan:

- Te hard rijden in de buurt

- Onveilige oversteekplaats of kruispunt

- Het organiseren van een thema avond over verkeersveiligheid

- Een onveilige schoolomgeving

- Of andere vragen over verkeersveiligheid…..

 

Het meldpunt kan u helpen door de melding onder de aandacht te brengen van de wegbeheerder. Ook kunnen we een verkeersadvies geven over een duurzaam veilige inrichting. Bij elke melding zoeken we in overleg met u naar een passende maatregel om de situatie te verbeteren.

 

Doelstellingen

Het concept Meldpunten, met als overall doelstelling het samen met buurtbewoners en andere belangstellende burgers verbeteren van de verkeersveiligheid door het signaleren, kanaliseren en faciliteren van melders van verkeersonveilige situaties, kent drie peilers:

-    vergroten van de burgerparticipatie: door burgers niet alleen te stimuleren meldingen te laten verrichten en hen helpen om met wegbeheerders in gesprek te gaan om verkeersproblemen op te lossen c.q. te verbeteren, maar tevens om hen in breder verband – samen met onze vrijwilligers en lokale afdelingen - bij activiteiten van Veilig Verkeer Nederland te betrekken (inpassing van de 8 VVN-programma’s of als nieuwe vrijwilliger);

-    marketingcommunicatie: vergroten van de zichtbaarheid van Veilig Verkeer Nederland, signaleren van trends en daar publicitaire aandacht voor vragen, positionering van Veilig Verkeer Nederland als de autoriteit op het gebied van verkeersveiligheid, onderdeel van de VVN-propositie, werving van nieuwe vrijwilligers, leden en donateurs;

-    het verkrijgen van relevante informatie voor beleidsontwikkeling en –onderbouwing.

 

Gezien deze doelstellingen, heeft het concept Meldpunten niet alleen raakvlakken met  de vereniging zelf, maar ook met elke afdeling binnen de beroepsorganisatie.

 

Momenteel komen jaarlijks ca. 1.500 meldingen binnen (Oost: 300, Friesland: 250, Zeeland: 430, Infocentrum: 325). In Zeeland leidt 64% van de meldingen over “infrastructuur” tot maatregelen van een wegbeheerder; voor meldingen ten aanzien van “gedrag” ligt dit op 85%. Voor het meldpunt Oost gelden de volgende percentages: 70% van de meldingen wordt begeleid/doorverwezen naar de wegbeheerder, ca. 25% leidt tot infrastructurele maatregelen en 5% tot handhavingsacties door de politie. Voor Friesland geldt dat alle meldingen zijn afgehandeld: melders hebben of duidelijkheid gekregen omtrent de verkeerssituatie (bijvoorbeeld uitleg verkeersveiligheidsbeleid, de te nemen verkeersmaatregelen, termijnen, planologische ontwikkelingen, handhavingsinzet politie), of Veilig Verkeer Nederland heeft via regionale/landelijke projecten, acties, campagnes de verkeerssituatie onder de aandacht van de betrokken partijen gebracht.

 

Door landelijke dekking te creëren en het genereren van publiciteit zal naar verwachting het totaal aantal meldingen sterk toenemen (schattingen lopen uiteen van 2.500 tot 10.000 per jaar; wij gaan uit van 4.000 per jaar).

 

 

 

      Voor meer informatie klik op pijl voor VVN Nederland

meldpuntveiligverkeer@viaclick.nl

of

www.viaclick.nl